ಮುಖ ಮೈಥುನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಲ್ಲು

ಇವಳಿಗೆ ತುಣ್ಣೆಯ ಸಂಗ ಬಹಳ ಇಷ್ಟಾಂತ ಕಾಣ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಪ್ಪು ಆದಷ್ಟೂ ಒಳ್ಳೆಯದು ಈ ಮಲ್ಲುವಿಗೆ.

ತುಣ್ಣೆಯ ಮೇಲಿನ ತೊಗಲನ್ನು ಹಿಂದೆ ಸರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆಕ್ಕಿದಷ್ಟೂ ಅದು ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್ ತರ ಆಗುತ್ತೇಂತ ಇವಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಹೇಳಿ ಕೊಡ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ತುಣ್ಣೆ ಯನ್ನು ಚೀಪುತ್ತ ಅದರ ಮೂಲಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದೂ ಅಲ್ಲದೆ ತುಣ್ಣೆಯ ಸುತ್ತ ಮುತ್ತಲ ಜಾಗವನ್ನೂ ನೆಕ್ಕುವುದರಿಂದ ತುಣ್ಣೆಯ ಯಜಮಾನ ಕಾಮೋದ್ರೆಏಕದ ತುತ್ತ ತುದಿಗೆ ತಲುಪುತ್ತಾನೇಂತ ಈ ಹುಡುಗಿಗೆ ಯಾರೂ ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.

ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿಯೂ ಆದ ಮೇಲೆ ಆ ತುಣ್ಣೆಯ ಮೇಲೇರಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವುದೂ ಇವಳು ಕಲಿತ ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೂಂತ ಕಾಣುತ್ತದೆ.